Algemene voorwaarden de Bedrijfsarchitect
PDF – 220.4 KB 185 downloads

Algemene voorwaarden
De Bedrijfsarchitect B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid, opdracht en overeenkomst
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,werkzaamheden,opdrachten, offertes, adviezen, overeenkomsten en verbintenissen tussen de “Bedrijfsarchitect B.V.” gevestigd te Stramproy, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 72108568,(hierna te noemen: “opdrachtnemer”) en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.Onder de definitie “ opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel het verlenen van diensten.
3. Onder de definitie “ opdracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in onderling overleg te bepalen werkzaamheden/diensten die door opdrachtnemer verricht dienen te worden.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
5. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever  zijn overeengekomen en door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever  is bevestigd.
6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdracht(en) en/of vervolgopdracht(en) van opdrachtgever(s).
8. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat        opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
9. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden.De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
10. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
11. Aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten zijn inspanningsverbintenissen. Het betreft uitdrukkelijk geen resultaatverbintenissen.
12  Opdrachtnemer is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te beëindigen, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever heeft verstuurd.
13. Een opdracht wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Door opdrachtnemer gegeven termijnen van welke aard ook, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk is overeengekomen. De factuurtermijn, als omschreven in art. 3 lid 6 van deze voorwaarden, is echter immer een fatale termijn.
14. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In geval opdrachtnemer tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde voorwaarden.
Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen schriftelijk bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door opdrachtnemer genoemde datum tussen partijen gemaakte afspraken.
15. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Eventuele extra kosten welke verband houden met het inschakelen van derden worden doorbelast aan de opdrachtgever.
16. Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met  ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in dienst zijn van opdrachtnemer, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Geheimhouding, exclusiviteit en Informatieplicht
1.Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet (schriftelijke) uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele of strafprocedure.

2.De opdrachtgever is gehouden om steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie te verstrekken aan opdrachtnemer die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van opdrachtnemer zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
3. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van electronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn, behoudens eventuele afspraken daaromtrent in een verwerkingsovereenkomst als omschreven in art. 6 lid 2 van deze voorwaarden, jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen waaronder- maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van electronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van electronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor electronische communicatie  benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 
Artikel 3  Honorarium en betaling
1. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

2.Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
6. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
9. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
10. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
11. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
12. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
13. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten zijn 15% over de hoofdsom met een minimum van € 100,00. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijker wijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
14. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
15. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan opdrachtnemer nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. 
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in  voorkomend geval.
5.De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade, waaronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer opdrachtnemer als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien opdrachtnemer buiten zijn macht om, niet in staat is de overeenkomst tijdig en of behoorlijk kan nakomen, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer wel in staat is ze naar behoren uit te voeren. Eventuele reeds geleverde prestaties door opdrachtnemer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
7. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8. Indien opdrachtnemer ter uitvoering van de haar door de opdrachtgever verstrekte opdracht derden inschakelt zal opdrachtnemer zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Bij selectie van deze derden zal opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
10. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
11. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 5 Intellectuele eigendom
1.  Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 6 Persoonsgegevens

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen persoonsgegevens, die zij elkander ter beschikking stellen, uitsluitend aanwenden voor zover dit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogelijk is. De gegevens van de wederpartij zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zulks ter nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door opdrachtnemer noodzakelijk wordt geacht.
2. Indien opdrachtnemer in persoonsgegevens verwerkt voor opdrachtgever, dan is de opdrachtgever gehouden een verwerkersovereenkomst te sluiten met werknemer. Het initiatief ligt in dat geval bij opdrachtgever.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten, offertes, adviezen, overeenkomsten en verbintenissen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats en/of vestigingsplaats heeft.
2. Alle geschillen die verband houden met aanbiedingen,werkzaamheden,opdrachten, offertes, adviezen, overeenkomsten en verbintenissen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.