Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (en onderliggende pagina's) van www.debedrijfsarchitect.nl  eigendom van De Bedrijfsarchitect B.V. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Bij de realisatie van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de daarin voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. De site is voor algemeen informatief gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De op of via deze internetsite verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De Bedrijfsarchitect B.V. zorgt ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. 

De Bedrijfsarchitect B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit gebruik (of tijdelijk niet kunnen gebruiken) van deze site.
Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze site verstrekte informatie.

De Bedrijfsarchitect  B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. Het door u ontvangen bericht en eventuele aangehechte bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ongeautoriseerde verstrekking of bekendmaking aan en gebruik door anderen zijn niet toegestaan. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht van uw systemen te verwijderen. De Bedrijfsarchitect B.V. kan niet garanderen dat de verzonden en/of ontvangen informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eruit kan voortvloeien. Daarnaast staat zij niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van  De Bedrijfsarchitect B.V.

De Bedrijfsarchitect B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare, dan wel andere schadelijke componenten.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover De Bedrijfsarchitect B.V. derhalve geen controle heeft.  De Bedrijfsarchitect B.V. draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die betreffende websites.

Op al de diensten en  werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van De Bedrijfsarchitect B.V. van toepassing.
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 72108568 en worden op verzoek toegezonden.